• آیا از بین رفتن اندام تناسلی زن هم دیه دارد؟
  • سلام میخواستم بدانم که آیا از بین رفتن اندام تناسلی زن هم دیه دارد؟
1400/07/01

سلام بله قطع و یا از بین بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن موجب نصف دیع کامل زن است و از بین بردن بخشی از آن هم به همان نسبت دیه دارد

-->