• آیا بیهوش کردن کسی دیه دارد؟
  • سلام میخواستم بدانم اگر در حین دعوا باعث شوم که کسی بیهوش شود به او دیه تعلق میگیرد؟
1400/07/01

خیر بیهوشی دیه ندارد و نسبت به زمانی که آن شخص بیهوش بوده دیه ثابت میشود و چنانچه بر اثر این بیهوشی عوارض دیگری نیز بوجود آید دیه یا ارش عوارض دیگر هم باید پرداخت شود.

-->