• از بین رفتن شنوایی چقدر دیه دارد؟
  • سلام میخواستم بدانم اگر شخصی در دعوا ضربه مغزی شود و قدرت شنوایی خود را از دست بدهد چه مقدار دیه به او تعلق میگیرد
1400/07/01

از بین بردن شنوایی هر دو گوش دیه کامل و از بین بردن شنوایی یک گوش نصف دیه کامل را دارد

-->