• جراحت حارصه چیست و چقدر دیه دارد؟
  • سلام در نامه پزشکی قانون جراحتی که به صورت من وارد شده است را حارصه اعلام کرده است میخواستم بدانم جراحت حارصه  چیست و چقدر دیه دارد؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون جراخات سر و صورت به چند دسته تقسیم میشود

و جراحت حارصه به جراحتی گفته میشود که پوست صورت خراشیده شود بدون آنکه خون جاری شود و یک صدم دیه کامل را دارد

-->