• دیه جراحتی که روی صورت به استخوان نرسد چه مقدار است؟
  • سلام میخواستم بدانم دیه جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود اما به پوست نازک روی استخوان نرسد چه مقدار است
1400/07/01

سلام با توجه به توضیحی که شما دادید به نظر میرسد جراحت شما از نوع متلاحمه است و سه صدم دیه کامل را دارد

-->