• ضربه ای که باعث شکستگی استخوان صورت شود چقدر دیه دارد
  • سلام ضربه ای دیدم و استخوان صورتم شکست بدون اینکه خونریزی کند میخواستم بدانم چقدر دیه به آن تعلق میگیرد
1400/07/01

سلام عنوان جراحتی که شما دیده اید در قانون ذکر شده و هاشمه نام دارد این نوع جراحت ده درصد دیه دارد

-->