• پاره شدن گونه چقدر دیه دارد؟
  • سلام در یک مشاجره که چند روز پیش داشتم یک نفر با چاقو به صورت من ضربه وارد کرد و گونه من را پاره کرد به گونه ای که دندانهایم معلوم شد میخواستم بدانم پزشکی قانون چقدر دیه به من اختصاص میدهد.
1400/07/01

سلام اگر جراحتی که به شما وارد شده داخل دهان را معلوم نکند موجب یک بیستم دیه کامل است و اگر به نحوی باشد که داخل دهان  را نمایان سازد موجب یک پنجم دیه کامل است

-->