• دیه سقط جنین چه مقدار است
  • سلام میخواستم بدانم دیه سقط جنین از زمان ایجاد نطفه تا جنینی که روج در آن دمیده شده چه مقدار است؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مجازات دیه سقط جنین به این ترتیب است

نطفه ای که در رحم مستفر شده است دو صدم دیه کامل

علقه که در آن جنین به صورت خون بسته در می آید چهار صدم دیه کامل

مضغه که در آن جنین به صورت توده گوشتی در میاید شش صدم دیه کامل

غظام که در آن جنین به صورت استخوان در آمده لکن هنوز گوشت نروییده هشت صدم دیه کامل

جنینی که گوشت و استخوان بندی آن تمام شده ولی روح در آن دمیده نشده است یک دهم دیه کامل

دیه جنینی که روح در آن دمیده شده اگر پسر باشد دیه کامل و اگر دختر باشد نصف آن و اگر مشتبه باشد سه چهارم دیه کامل

-->