• دیه جنایت بر میت چه مقدار است و آیا دیه آن به ورثه میرسد؟
  • سلام میخواستم بدانم که دیه جنایت بر میت چه مقدار است و آیا دیه آن به ورثه میرسد
1400/07/01

سلام دیه جنایت بر میت یک دهم دیه کامل انسان زنده است

و در پاسخ به سوال دوم شما باید گفت که دیه جنایت بر میت به ارث نمیرسد و متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی و عدم کفایت ترکه صرف پرداخت بدهیش میشود در غیر اینصورت هم صرف امور خیریه میشود

-->