• دیه جنایت خطای محض بر میت بر عهده کیست
  • سلام میخواستم بدانم دیه جنایت بر میتی که به صورت حطای محض باشد توسط مرتکب پرداخت میشود یا عاقه او
1400/07/01

سلام دیه جنایت بر میت یکی از استثنائات در جنایات خطای محض است و به جای آنکه عاقله آنرا پرداخت کند خود مرتکب باید آنرا بپردازد

-->