• مجازات جعل مدرک اشتغال به تحصیل چیست؟
  • سلام من برای استخدام در یکی از شرکت مدرک اشتعال به تجصیل را جعل کردم میخواستم بدانم اینکار چه مجازاتی دارد
1400/07/01

سلام قانون گذار در خصوص این عمل جرم انگاری کرده است و مجازات این عمل حبس از یک تا سه سال است

-->