• مجازات زندانی که به مرخصی برود اما برنگردد چیست
  • سلام برادر من به دلیل کرونا از زندان مرخصی گرفت ولی در پایان زمان مرخصی به زندان برنگشت میخواستم بدانم آیا فراری محسوب میشود؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون زندانی که به مرخصی رفته اگر بدون عذر موجه خود را پس از پایان موعد مرخصی معرفی ننماید فراری محسوب و مجازات سه تا شش ماه حبس محکوم میشود

-->