• مجازات غصب عنوان دولتی چیست؟
  • سلام میخواستم بدانم مجازات شخصی که بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی صاحب مقام معرفی کند مجازاتش چیست؟
1400/07/01

سلام مجازات غصب عناوین دولتی بر اساس قانون شش ماه تا دو سال حبس است

-->