• قاچاق عتیقه چه مجازاتی دارد؟
  • سلام میخواستم بدانم قاچاق اموال تاریخی چه مجازاتی دارد؟
1400/07/01

مجازات قاچاق اموال تاریخی یک تا سه سال حبس است

1400/07/01

بستگی بقدمت تاریخی اثر محل اتکتشاف اثر میزان اهمیت اثر و ایا ان مکان در حمایت وزارت متبوعه میراث فرهنگی بود یا خیر ممکن هست مجازات اشد به مکتشف و مباشر ان که تا30 سال است و دوبرابر میزان قیمت اثر باستانی دهند.

-->