• خرید و فروش اموال تاریخی چه مجازاتی دارد؟
  • سلام آیا خرید و فروش اموال تاریخی جرم است و اگر جرم است چه مجازاتی دارد؟
1400/07/01

بله جرم است و مجازات آن حبس از شش ماه تا سه سال حبس است

1400/07/01

پاسخ داده شده .سوال خودتان را در کوتاه منجز و مفید حداکثر در2یا3سطرارسال نمایید.

-->