• مجازات آزار و اذیت پلیس برای اقرار متهم چیست؟
  • سلام میخواستم بدانم اگر پلیس شخصی متهم به سرقت را در کلانتری برای اقرار به جرم مورد آزار و اذیت قرار دهد چه مجازاتی دارد؟
1400/07/01

مجازت آزار و اذیت توسط مامورین علاوه بر قصاص و دیه از شش ماه تا سه سال حبس است

1400/07/01

منصرف از مجازاتهای مقرره درمحشای قوانین مجازات عمومی واسلامی اگر اثبات شود که فرد متهم به سرقت نبوده ازار و ادیت دوجنبه معنوی و مادی دارد واگر ضرب وجرح و هتک حرمت نیز شده است منفک از الباقی موارد می تواند که ازطریق بازرسی وحفاظت واطلاعات ناجا فرد یا افراد خاطی را تحت تعقیب از نظرمحشای قوانین نیروهای مسلح و همچنین انتظار یا انفصال ازخدمت فردیاافرادخاطی وهمچنین برای فرد ستمدیده حق اعاده حثیت نیز درمحامک محترم کبفری ونظامی وجودخواهدداشت اما درباره قصاص ودیه یا ارش باید معیین شود درگواهی پزشکی قانونی ازمنظرروحی وجسمی هست وبه چه میزان ودقیقا مشورت کارشناس معیین کننده درحالت نیست وغیرقابل استماع است.

-->