• مجازات رشوه گرفتن کارشناس دادگستری چیست؟
  • سلام در پرونده ما چند وقت پیش متوجه شدم کارشناس دادگستری رشوه گرفته و به همین دلیل به نفع طرف مقابل ما نظر داده است میخواستم بدانم آیا میتوانم علیه او شکایت کنم و چه مجازاتی دارد
1400/07/01

سلام بر اساس قانون اگر کارشناس دادگستری در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهار نظر یا اتخاد تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال حبس یا مجازات نقدی از سه تا 12 میلیون ریال محکوم و به آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

-->