• مجازات رباخواری چیست؟
  • سلام من از شخصی ربا گرفتم میخواستم بدانم آیا میتوانم از او شکایت کنم و چه مجازاتی دارد
1400/07/01

سلام بله اگر عمل انجام گرفته توسط وی رباخواری باشد میتوانید شکایت کنید البته باید در نظر داشته باشید که قانونگذار در خصوص رباگیرنده نیز مجازات مقدر کرده و ربادهنده و و ربا گیر علاوه بر رد مال به شش تا سه سال حیس و تا 74 ضربه شلاق محکوم میشوند.
 

-->