• مجازات توهین چیست؟
  • سلام یکی از همسایگان ما چند وقت پیش آمد جلوی خانه ما و به دلیل پارک کردن ماشینم جلوی خانه اش الفاظ رکیکی به من نسبت داد میخواستم ببینم آیا میتوانم از او شکایت کنم؟ و مجازات این شخص در صورت اثبات چقدر است؟
1400/07/01

سلام بله میتوانید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه کنید و از ایشان شکایت کیند در خصوص مجازات توهین باید گفت که این عمل قبلا مجازات حبس داشت اما قانونگذار در آخرین تغییرات مجازات حیس را از این عمل زدود و مجازات توهین اگر موجب حد قذف نباشد جزای نقدی درجه شش خواهد بود که مبلغی در حدود 2 تا 8 میلیون تومان است

-->