• مجازات قاتلی که قصاص نشود چیست؟
  • سلام میخواستم بدانم اگر قاتلی قتل انجام دهد و ولی دم از قصاص او بگذرند آزاد میشود یا مجازات دیگری هم به غیر از قصاص دارد
1400/07/01

سلام در این خصوص باید گفت که

هر کسی که مرتکب قتل عمدی شود و شاکی نداشته باشد یا اگر شاکی دارد از قصاص بگذرد و یا به هر علت قصاص نشود

در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه شود یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد مرتکب به حبس از سه تا ده سال حبس محکوم میشود

-->