• مجازات شروع به قتل چیست
  • سلام اگر شخصی اقدام به قتل کسی کند اما به دلایلی نتواند کار خود را یکسره کند آیا مجازات میشود؟
1400/07/01

سلام مجازات شروع به قتل از شش ماه تا سه سال حبس تعزیری است

1400/07/01

شما سوالات بی نهایت متعدد دارید.برویدکتاب قانون مجازات وقانون مدتی بخرید دقیقا وصریح نوشته شده.کارشماازنظراخلاقی وعرفی وشرعی بسیارزشت هست.بشعورعلم وتجربیات متخصصان احترام بگذارید. مانحن فیه منفی وکسرازآماروپاسخ ندهید.اینجامدرسه عالی تخصصی علوم قضاء یا دانشکده حقوق وعلوم قضاء نیست واگرمشاوره هست برای افرادبی بضاعت وگرفتارهستند.

-->