• مجازات شرکت در دعوا چیست؟
  • سلام میخواستم بدانم که مجازات شرکت در نزاع خیابانی چیست؟
1400/07/01

سلام

قانونگذار برای شرکت در نزاع فرض های متفاوتی قائل شده

– در صورتی که نزاع منتهی به قتل شود به حبس از یک تا سه سال.
۲ – در صورتی که منتهی به نقص عضو شود به حبس از شش ماه تا سه سال.
۳ – در صورتی که منتهی به ضرب و جرح شود به حبس از سه ماه تا یک سال.
تبصره ۱ – در صورتی که اقدام شخص، دفاع مشروع تشخیص داده شود، مشمول این ماده نخواهد بود.
تبصره ۲ – مجازاتهای فوق مانع اجرای مقررات قصاص یا دیه حسب مورد نخواهد شد.

-->