• مجازات مزاحمت برای زنان چیست؟
  • سلام میخواستم بدانم اگر شخصی در محل برای زنان و کودکان مزاحمت ایجاد کند چه مجازاتی دارد؟
1400/07/01

سلام مجازات مزاحمت برای زنان و کودکان در قانون حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق است

-->