• مجازات آدم ربایی چیست؟
  • سلام در خصوص آدم ربایی سوالی داشتم میخواستم بدانم که مجازات آدم ربایی در قانون جقذر است
1400/07/01

بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات آدم ربایی

در قانون خبس درجه 4 یا حبس درجه 5 تعیین شده است

یعنی قاضی میتواند برای مرتکب حبس بیش از دو تا 5 سال

یا حبس بیش از 5 تا ده سال برای آن فرد تعیین کند

-->