• مجازات نبش قبر غیر قانونی چیست
  • سلام چند وقت پیش متوجه شدیم که قبر پدر ما را کندند و او را نبش قبر کردند میخواستم بدانم مجازت نبش قبر چقدر است؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مجازات نبش قبر غیر قانونی حبیس از سه ماه و یک روز تا یک سال است

-->