• آیا خاک کردن یکی از اقوام در باغ شخصی مجاز است؟
  • سلام میخواستم بدانم که اگر یکی از اقوام ما فوت کند آیا میتوانیم او را در باغ شخصی خودمان دفن کنیم؟
1400/07/01

سلام از لحاظ قانونی دفن شخصی بدون رعایت نظامات مربوط به دفن اموات جزای نقدی از تا 100 هزارتومان را در پی خواهد داشت

-->