• همبستری با یک نفر بدون دخول چه مجازاتی دارد؟
  • سلام میخواستم بدانم اگر با دوستم همبستر شوم و به سکس منتهی نشود هم مجازات دارد یا خیر
1400/07/01

بر اساس قانون روابط نامشروعی که مصداق زنا نباشد یعنی به دخول نینجامد تا 99 ضربه شلاق دارد

-->