• مجازات بی حجابی چیست؟
  • سلام میخواستم بدانم که اگر بدون حجاب در خیابان ظاهر شوم چه مجازاتی میشوم
1400/07/01

سلام بر اساس قانون زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنچاه هزار تا پانصدهزار ریال جزای نقدی محکوم میشوند.

-->