• آیا در دعوای تصرف عدوانی می توان نسبت به قطع اشجار اقدام کرد؟
  • سلام خدمت شم شخصی اقدام به تصرف زمن من کرده و در آن چندین درخت نیز کاشته است. در چه صورتی بنده می توانم پس از برنده شدن در دعوای تصرف عدوانی، دستور دادگاه را برای عدم قطع درختان از سوی متصرف بگیرم؟
1400/07/01

سلام خدمت شما

مطابق ماده 164 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها در صورتی که شما مدعی مالکیت بر آن زمین باشید این امکان وجود دارد. در این خصوص پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی، شما یک ماه فرصت دارید که در دادگاه صلاحیت دارد، دادخواست خود را در باب مالکیت بر زمین ارائه دهید. 

-->