• مجازات ساخت فیلم مستهجن در قانون چیست؟
  • سلام میخواستم بدانم اگر فیلم از روابط نامشروع خود را منتشر کند چه مجازاتی دارد؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون مجازات این شخص حبس از سه ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال و تا 74 ضربه شلاق یا به یک یا دو مجازات مذکور محکوم خواهد شد

-->