• مجازات شهادت دروغ چیست؟
  • سلام در دادگاهی که داشتم طرف مقابل برای دادگاه شاهد آورده بود و آنها به دروغ علیه من شهادت دادند میخواستم بدانم اگر بتوانم شهادت کذب آنها را اثبات کنم چه مجازاتی دارند
1400/07/01

مجازات شهادت دروع در دادگاه از سه ماه و یک روز تا دو سال حبس یا 150 هزارتومان تا 1200 هزارتومان جزای نقدی است

-->