• مجازات سرقت مسلحانه چیست
  • مجازات سرقتی که در آن از سلاح استفاده شود چیست؟
1400/07/01

مجازات سرقت مسلحانه در قانون از سه ماه تا ده سال حیس و تا 74 ضربه شلاق دارد

-->