• ظهر نویسی چک ۲
  • سلام مجدد در خصوص سوال قبلی ، آیا میتوانم فقط از صادر کننده چک شکایت کنم؟ ظهر نویس چون همسرم می باشد از وی شکایت نکنم ، فقط از صادر کننده شکایت کنم.آیا قاضی ، همسرم را هم تحت پیگیرد قرار می دهد؟ در صورتیکه من فقط از صادر کننده شکایت کردم ممنونم
1400/07/01

سلام بله میتوانید و نیازی نیست از همسرتان هم به عنوان ظهر نویس شکایت کنید

-->