• استفاده غیر مجاز از برق چه مجازاتی دارد؟
  • سلام میخواستم بدانم که اگر شخصی بدون کنتور و به صورت غیر مجاز از برق استفاده کند چه مجازاتی دارد؟
1400/07/01

سلام مجازات استفاده از انشعاب برق 2در مصرف خانگی تا میلیون تومان جریمه دارد

و در مصارف غیر خانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی جریمه میشود

-->