• لایحه دفاعیه بابت مطالبه وجه
  • طی انجام پرونده حقوقی ضمن مراجعه به دفتر وکیل و پرداخت مبلغی بصورت سند عادی و فیش واریزی که کار اساسا صودت نگرفت و با امروز و فردا و خرید زمان و جابه جایی محل دفتر با مراجعات و تماس های مکرر ضمن انکار و نبستن قرارداد انکار کامل از قضییه از پرداخت برای فرار از دین امتنان میورزد. مدارک همه هست ولی نه به اظهآرنآمه پاسخگو بود و نه تا حالا هر چه به این خانم وکیل ابراز میشه طفره میره یه لایحه دفاعیه مطا لبات نیازمندم حنی مدارک حقوقی را مسترد نمیگند کلا جوابگو نیست به سختی آدرس از کانون وکلا دریافت شد
1400/07/01

درخواست اولیه ثبت شد

1400/07/01

پاسخ مبسوط شما ارسال گردید.صبورباشید و یکبار هم دقیقا موضوع را ارسال کنید پاسخ شما را میدهند.درضمن صریح ودرست و مشخص بنویسید واگر مدارکی دارید حتما بفرستید.

-->