• مجازات استفاده از مال توقیف شده چیست
  • سلام میخواستم بدانم اگر از مالی که در توقیف دادگاه است استفاده کنم چه مجازاتی دارد؟
1400/07/01

هرکس عالما یا عامدا در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی صلاح توقیف شده است مداخله و تصرف کند به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم میشود

-->