• مجازات به زور گرفتن سفته توسط بدهکار چیست
  • سلام من مبلغ 100 میلیون تومان از شخصی طلبکار بودم و بابت این طلب سفته داشتم چند وقت پیش آن شخص به من گفت که سفته ها را بیاور تا طلبت را تسفیه کنم اما در محل قرار چند نفر گردن کلفت آورده بود و به زور از من برگه سفته ها را گرفت میخواستم بدانم آیا میتوانم از او شکایت کنم؟
1400/07/01

بر اساس قانون هرکس با زور یا تهدید سند و یا نوشته که متعلق به شخصی است را از او بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم میشود

شما میتوانید برای شکایت به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا دادسرای محل وقوع جرم مراجعه نمایید

-->