• تبانی مدیر تصفیه با تعدادی از طلبکاران چه حکمی دارد
  • سلام من از شرکتی که حکم ورشکستگیش صادر طلبکار هستم و متوجه شدم که مدیر تصفیه با تعدادی از طلبکاران تبانی کرده و به آنها پول بیشتری پرداخت کرده میخواستم بدانم که آیا میتوانم از او شکایت کنم؟
1400/07/01

سلام بله میتوانید بر اساس قانون تبانی مدیر تصفیه با طلبکاران یا خود شخص ورشکسته جرم است و شش ماه تا سه سال حبس و تا یک میلیون هشتصد هزار تومان جزای نقدی دارد شما میتوانید برای شکایت به دفاتر حدمات الکترونیک قضایی یا دادسرای محل وقوع جرم مراحعه نمایید.

-->