• مجازات سوء استفاده از چک سفید امضا چیست؟
  • سلام من طی قراردادی یک چک سفید امضا برای ضمانت حسن انجام کار دادم اما متوجه شدم که ایشان جک را مبلغ نوشته و به دلیل خالی بودن حسابم برگشت زده میخواستم بدانم آیا میتوانم علیه او شکایت کنم؟
1400/07/01

بر اساس قانون سوء استفاده از چک سفید امضا جرم بوده و در صورتی که بتوانید سوء نیت او را اثبات کنید آن شخص به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد

-->