• قطع درخت چه مجازاتی دارد؟
  • سلام میخواستم بدانم اگر درختی که برای خانه من مزاحمت ایجاد کرده است و نور خانه را گرفته است قطع کنم چه مجازاتی دارد
1400/07/01

سلام قانون در این خصوص جرم انگاری کرده است و قطع درخت در شهر یا روستا حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال را در پی خواهد داشت

1400/07/01

بهتراست به کمیسیون ماده100شهرداری محل خودتان مراجعه با تحقیقات کارشناس تکلیف روشن خواهندکرد.به اصله درخت دست نزنیدولوخشک شده باشد.درضمن یکبارسوال راکامل کوتاه ومنجزبپرسیدصبورباشیدپاسخ ارسال خواهدشد.

-->