• مرجع رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی کجاست
  • سلام میخواستم بدانم که آیا مرجع رسیدگی به اتهام قاچاق مشروبات الکلی دادگاه عمومی است یا انقلاب
1400/07/01

سلام مرجع رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی بر اساس قانون محاکم عمومی هستند و در این زمینه دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی ندارد

-->