• مجازات ولگردی چیست؟
  • سلام شخصی در محل ما ولگردی میکند میخواستم بدانم که آیا در قانون برای ولگرد مجازاتی وجود دارد و چگونه میتواتم از او شکایت کنم
-->