• سوء استفاده از کودکان برای تکدی چه مجازاتی دارد؟
  • سلام شخصی در چهارراه محل ما هر روز کودکانی را پیاده میکند تا از خودروها گدایی کنند میخواستم بدانم چطور میتوانم شکایت کنم
1400/07/01

سلام شما میتوانید در صورت شناسایی فرد از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یا مراجعه به دادسرای محل وقوع جرم از او شکایت کنید مجازات این فرد در صورت اثبات حبس از سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی است که از آن طریق به دست آورده است

-->