• مجازات تصادف رانندگی منجر به فوت چقدر چیست؟
  • سلام پسرم چند وقت پیش به علت عدم هوشیار با شخصی تصادف کرد که متاسفانه منجز به فوت شد میخواستم بدانم که پسرم ممکن است به زندان بیفتد یا خیر؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون هر کس به علت بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده

منجر به قتل غیر عمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم میشود

البته اگر خودروی شما بیمه باشد دیه را بیمه پرداخت خواهد کرد

 

-->