• تصادف رانندگی که منجر به سقط جنین شود چقدر مجازات دارد؟
  • سلام شخصی با همسر من که در حال عبور از خیابان بوده تصادف کرده و منجر به سقط جنین همسرم شده میخواستم بدانم که مجازات این شخص چیست؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون تصادف رانندگی که منجر به سقط جنین شود مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم میشود

-->