• رانندگی بدون گواهینامه چه حکمی دارد؟
  • سلام پسرم بدون گواهینامه رانندگی کرده و پلیس او را دستگیر کرده است میخواستم بدانم رانندگی بدون گواهینامه چه جریمه یا مجازاتی دارد؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون

هر کس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و‌همچنین هر کس به موجب حکم دادگاه از رانندگی وسایل نقلیه موتوری ممنوع باشد به رانندگی وسائل مزبور مبادرت ورزد برای بار اول به حبس‌تعزیری تا دو ماه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال و یا هر دو مجازات و در صورت ارتکاب مجدد به دو ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهد شد.

-->