• دادخواست ضرر و زیان در پرونده های کیفری را تا چه زمانی میتوان ارائه کرد؟
  • سلام من از شخصی به علت ضرب و جرح شکایت کردم میخواستم بدانم دادخواست ضرر و زیان را تا چه زمانی میتوانم ارائه دهم؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون

زیان دیده میتواند تا قبل از ختم دادرسی دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند

باید به این نکته توجه داشت که مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است

-->