• ملاک پرداخت قیمت مال چه زمانی است؟
  • سلام میخواستم بدانم که اگر در حکم دادگاه پرداخت قیمت مال حکم شود قیمت چه زمانی ملاک است؟
1400/07/01

سلام بر اساس قانون در صورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود قیمت زمان اجرای حکم ملاک است.

-->