• چگونه كد رهگيري براي چك برگشتي دريافت كنيم؟
  • در مقابل فروش ماشين چكي دريافت كردم كه به علت عدم موجودي آن را برگشت زدم اما كد رهگيري دريافت نكردم براي ادامه كار و پيگيري چه اقدامي انجام دهم ؟
1400/07/01

سلام و احترام . بر اساس قانون جديد چك، هرگاه وجه چک به علتی پرداخت نگردد، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل پرداخت بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکرشده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم نماید. به گواهینامه فاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

-->