• آیا در دوران عقد می توان الزام به تمکین گرفت؟
  • آقایی 27 ساله هستم و 8 ماه است که عقد کردیم، همسرم و خانواده ایشان می خواهند تا پایان دوران تحصیل همسرم عقد بمانیم. آیا می توانم الزام به تمکین همسرم را از دادگاه بگیرم؟
1400/07/01

سلام و احترام. با وجود عدم رضایت همسرتان ایشان می توانند از حق حبس استفاده کنند و شما ملزم به پرداخت مهریه می شوید.

-->